انیمک

به سايت خوش آمديد !


براي مشاهده مطلب اينجا را کليک کنيد

                                      

                                                                    ADS


5 ت ک ن ي ک مراقب ت از پ وس ت ص ورت
 
5 تـکـنـيـک مراقبـت از پـوسـت صـورت – بیتوته
www.beytoote.com/attire/…/take-care-of-the-technique-face-skin.ht…
Translate this page
شما مي توانيد با پيروي از يک سري نکات ساده، به زيبايي دست پيدا کنيد. 1. … شده است؛ تميز کردن پوست، مرطوب نگه داشتن پوست و استفاده از شيرپاک کن ها. … ماسک هايي که ويتامين و مواد کاني دارند، مي‌توانند در از بين بردن چروک صورت، پوسته … حفاظت از پوست در مقابل نور خورشيد، مهم‌ترين مراقبت از پوست است که به طور روزانه …
[PDF]اﺳﻜﻠﺮودرﻣﺎ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﭼﻴﺴﺖ؟ در اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﭘﻮﺳ ﺖ ﺑ ﺮاق و – PRINTO
www.printo.it/archive/pediatric-rheumatology/…/4_SCL_Iran.pdf
Translate this page
اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﭼﻴﺴﺖ؟ اﺳﻜﻠﺮودرﻣﺎ ﻳﻚ واژﻩ ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ اﺳﺖ آﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺁن. “ ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺨﺖ. ﺷﺪﻩ. ” اﺳﺖ . در اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﭘﻮﺳ ﺖ ﺑ ﺮاق و ﺳ ﺨﺖ … اﺳ ﻜﻠﺮودرﻣﺎي ﺥﻄ ﻲ ﺻ ﻮرت و ﭘﻮﺳ ﺖ ﺳ ﺮ را ﻧﻴ ﺰ ﻣﺒ ﺘﻼ ﻣ ﻲ ﺳ ﺎزد . ﺁزﻣﺎﻳﺸ ﻬﺎي ﺥ …
[PDF]ﺧﺎرش در ﻣﺤﻞ ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ، ﮔﺮاﻓﺖ و دﻧﻮر
iums.ac.ir/uploads/جزوه_آموزشی_بیماران_ترخیص_شده_108974.pdf
Translate this page
ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ و ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن زﻣﺎن ﺗﺮﻣﯿﻢ زﺧﻢ در ﺳﻮﺧﺘﮕﯿﻬﺎ از ﭘﯿﻮﻧﺪ ﭘﻮﺳﺖ ﯾﺎ ﮔﺮاﻓﺖ … ﻣﻬﻢ در ﻣﺮاﻗﺒﺖ از زﺧﻢ ﮔﺮاﻓﺖ و ﻣﺤﻞ دﻫﻨﺪه ﭘﻮﺳﺖ (دﻧﻮر ): … وارد ﮐﺮدن ﻓﺸﺎر روي ﭘﻮﺳﺖ ﮔﺮاﻓﺖ ﺷﺪه ﺟﺪا ﺧﻮدداري ﮐﻨﯿﺪ. -5. در ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم ﮔﺮ. اﻓﺖ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭘﺎ ﻫﺎ … ﻦ اﺳﺖ ﺗﯿﺮه ﺗﺮ ﯾﺎ روﺷﻦ ﺗﺮ از ﭘﻮﺳﺘﻬﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ. … ﺗ. ﻮ ﮐﺸﯿﺪه. ﺧﺸﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. -3. زﺧﻢ ﺳﻮﺧﺘﻪ را در داﺧﻞ ﮐﯿﺴﻪ ﭘﺎرﭼﻪ اي ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﺟﻮﺷﯿﺪه ﯾﺎ اﺗﻮ زده ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و ﯾﺎ از ﻟﺒﺎس.
[PDF]زﺧﻢ ﻢﻴ ﺗﺮﻣ ﺖ ﻳﺮﻳ در ﻣﺪ ﻦ ﻳﻧﻮ ي ﻫﺎ ﺸﺮﻓﺖ ﻴﭘ – دانشگاه علوم پزشكي بيرجند
journal.bums.ac.ir/files/site1/…/ghaderi-A-10-762-5-d5c83ec.pdf
Translate this page
by قادری – ‎2014
[PDF]ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮي ﻣﺠﺪد در ﺗﺮم ﭘﺮه ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺎدر در ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻧﻮزاد
hayat.tums.ac.ir/files/site1/user…/tums-A-10-25-65-f79c6a0.pdf
Translate this page
by T Aliabadi – ‎2011 – ‎Cited by 26 – ‎Related articles

 NS