تاریخچه انيميشن آمریکا – قسمت اول (دوران صامت)

تاریخچه: نمونه های ابتدایی سعی در ثبت حرکات به وسیله نقاشی غیرمتحرک در نقاشی های غار دوران پارینه سنگی یافت می شود که حیوانات با چندین پا ترسیم شده اند و آشکارا تلاشی برای نشان دادن مفهوم حرکت است. از جله تصاویر نقاشی شده روی...

ادامه مطلب